Tvoříme podporující a růstové klima ve vaší firmě, kolektivu

Vytvoření, nastavení a proměna vztahů i klimatu v každém kolektivu do požadované podoby je náročný a nelehký úkol. Vstupuje do něj opravdu mnoho faktorů a okolností, které jej ovlivňují a neustále mění. Přesto existují zákonitosti, pravidla a nezbytné složky, které mají zásadní a určující vliv. Když je poznáte a naučíte se je využívat ve svůj prospěch, tak nejenže můžete kdykoliv požadované klima vytvořit, ale můžete provést účinné korekce chování a nastavení týmu tak, abyste dosáhli zamýšlené cílové podoby. Naučte se pod našim vedením klimata poznávat, měnit a tvořit tak, aby přinášela úspěch a uspokojení všem členům týmu, a tím dlouhodobě ovlivňovala efektivitu, ale i renomé celé firmy.

Co produkt dělá a v čem se odlišuje

 • Pomáhá aktivně tvořit pozitivní, podporující a růstové klima ve vaší firmě nebo kolektivu. Jde o široký a komplexní program. Skládá se ze tří vrstev. Lze jej modifikovat na konkrétní situaci, podmínky, aktuální potřeby vaší firmy.
 • Zaměření na skutečné prvotní příčiny. Nezbytnou podmínkou úspěchu je správné zacílení našeho snažení a působení tam, kde to má smysl a přinese skutečně požadované výsledky. Velmi často je to na úrovni lidského faktoru. Proto pracujeme s osobností lídra, s jeho vnitřním nastavením, jeho silnými i slabými stránkami – jeho talenty a potenciálem. Autenticita je základ. Kultura v týmu je, mimo jiné, i odrazem hodnot a osobitosti lídra. Proto sebepoznání a osobní vliv je třeba mít zmapované a správně s ním pracovat.
 • Cílíme na klíčové faktory. Popisujeme základní a tím i zásadní principy a zákonitosti. Současně seminář ukazuje, jak tyto zákonitosti mapovat a následně využívat ve svůj prospěch a v zájmu vytýčeného cíle – optimálního klimatu v kolektivu.
 • Zaměřuje se opravdu na podstatné. Ukážeme dva imperativy, bez kterých nedosáhnete potřebného klimatu, a tudíž ani uspokojivého výsledku. Oba imperativy nejen rozebereme na jednotlivé složky, ale hlavně ukážeme, jak jich dosáhnout a nastavit je ve vašem týmu.
 • Dává konkrétní nástroje, pravidla a metody, bez kterých se neobejdete. Ukážeme, jak je nastavit, využívat. Na konkrétních příkladech z praxe ukážeme nejčastější chyby, ale také dáme příklady dobré praxe.
 • Přináší originalitu. Naše nabídka není kompilací cizích nápadů a řešení. Máme vlastní know-how. Vycházíme tedy z vlastní praxe, ale také z osobních zkušeností našich klientů. Ovšem také spolupracujeme s dalšími odborníky a experty z příbuzných oblastí a jejich znalostí a výzkumů využíváme k neustále inovaci a vylepšení.
 • Indikátory optimálního stavu. Součástí semináře jsou i nástroje, které usnadňují nebo mapují celý proces. Mezi ně patří indikátory, které signalizují optimální, tedy cílový stav, ale také nástroje signalizující problémy nebo nesprávné formy realizace či dosaženého stavu.

Komu je určen

 • Manažerům vyššího a středního managementu zodpovědných za zavádění a udržení změn ve firmě.
 • Ředitelům organizací nebo institucí, kteří rovněž mají za cíl nastavení a zavedení změn.
 • Nižšímu managementu a členům týmů, kterých se změny dotýkají a kteří se na nich podílejí a participují – jsou realizátory.
 • Členům správních rad a zřizovatelům, kteří chtějí lépe proniknout do dané problematiky a využít ji v procesu plánování nebo přípravy změny.

Co obsahuje/ ukázka

 • Nastavení optimálního klimatu v kolektivu – podmínky, složky a jejich provázanost, správnost a posloupnost tvorby a udržitelnost.
 • Soubor nejčastějších prvotních příčin, které „startují“ nevhodné vzorce chování a způsobují problémy a omezení.
 • Tři vrstvy postupné tvorby a udržitelnosti zamýšleného optimálního stavu.
 • Dva imperativy, bez kterých se neobejdete. Návody, jak se tvoří, jak je dosáhnout a jak o ně pečovat a využívat při tvorbě cíleného klimatu.
 • Soubor pravidel využitelných pro tvorbu optimálního klimatu a podporujících vztahů v kolektivu.
 • Konkrétní mechanismus, jak tvořit, podporovat a rozvíjet nejen vzájemnou důvěru v týmu, ale i jak budovat profesní i osobní sebedůvěru jejich členů.
 • Ukázky, kazuistiky a příklady z praxe úspěšných i nevhodných modelů a způsobů realizace.
 • Soubor návodů a řešení, ke kterým se můžete kdykoliv sami vracet a opakovaně je využívat.
 • Modelové situace, které zpravidla mohou nastat a návody vhodných způsobů řešení.
 • Přizpůsobení vašemu oboru, specifikům vaší organizace či situace.

 

 

 

Přesunout se na začátek